Dịch vụ quan trắc mực nước dưới đất cho doanh nghiệp

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP
Thuy NguyenViết bởi: Thuy Nguyen

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc mực nước dưới đất mà doanh nghiệp chọn phải là hệ thống gồm các thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định chi tiết tại Thông tư 47/2017/TT-BTNMT nhằm thực hiện quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất một cách liên tục, tự động giúp chủ nguồn khai thác, cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngầm tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố (nếu có).

 

 

Dịch vụ quan trắc mực nước dưới đất của doanh nghiệp bao gồm những gì ??

 

1 - là công trình quan trắc

  • Công trình quan trắc giếng khoan: Mực nước, nhiệt độ, chiều sâu giếng khoan và chất lượng nước.

  • Công trình quan trắc điểm lộ: Lưu lượng, nhiệt độ và chất lượng nước.
  • Công trình quan trắc sân cân bằng: Lượng thấm, lượng mưa, lượng bốc hơi, nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng nước.
  • Thông số quan trắc chất lượng nước: Các thông số quan trắc chất lượng tài nguyên nước dưới đất theo quy định

2 - là lấy mẫu và phân tích mẫu nước

Việc lấy mẫu nước dưới đất được tuân theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-­11:2011, và trong quá trình bơm thau rửa, đo các chỉ tiêu pH, Eh, Ec đến khi có giá trị ổn định mới lấy mẫu

 

Việc lấy mẫu sắt tiến hành cùng lấy mẫu toàn diện hoặc tại các khu vực có hàm lượng sắt cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Công tác bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng thực hiện theo các văn bản, quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Đến công đoạn bảo quản và vận chuyển mẫu thì mẫu được bảo quản và lưu giữ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-3:2008. Sau đó phân tích tại hiện trường: Đối với các chỉ tiêu phân tích tại hiện trường, mẫu lấy vào dụng cụ chuyên dụng. Chuẩn độ đầu đo và tiến hành đo đạc, ghi phiếu thực địa theo mẫu 

 

Tiếp đến là phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm. Căn cứ vào mục tiêu chất lượng số liệu và điều kiện phòng thí nghiệm, việc phân tích các thông số phải tuân theo một trong các phương pháp quy định trong các tiêu chuẩn Việt Nam.

 

 

Nếu chưa có các tiêu chuẩn quốc gia thì HỢP PHÁT áp dụng tiêu chuẩn quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn. Do đó, công tác bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm thực hiện theo các văn bản, quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

 

Sau cùng là bước xử lý số liệu, đầu tiên là kiểm tra số liệu tổng hợp về tính hợp lý của số liệu,  việc kiểm tra dựa trên hồ sơ của mẫu (biên bản, nhật ký lấy mẫu tại hiện trường, biên bản giao nhận mẫu, kết quả phân tích tại hiện trường), biểu ghi kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm, số liệu của mẫu kiểm soát chất lượng (mẫu trắng, mẫu lặp, mẫu chuẩn). Sau đó mới xử lý thống kê được căn cứ theo lượng mẫu và nội dung của báo cáo, việc xử lý thống kê có thể sử dụng các phương pháp và các phần mềm khác nhau nhưng phải có các thống kê miêu tả (giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình, số giá trị vượt chuẩn).

3 - Mức độ quan trắc mực nước dưới đất theo quy định

  • Phân tích tại phòng thí nghiệm hoặc phân tích tại hiện trường tối thiểu 02 lần/năm

  • Quan trắc tự ghi thì thiết lập chế độ ghi dữ liệu 02 lần/tháng
  • Lấy dữ liệu thì  01 lần/tháng
  • Chế độ quan trắc kiểm tra: 02 lần/năm trừ trường hợp đột xuất.
  • Chiều sâu giếng khoan thì mỗi quý một lần.

 

 

Với những công trình có số liệu quan trắc từ 15 năm trở lên, HỢP PHÁT  thực hiện quan trắc nghiên cứu, đề xuất chế độ đo phù hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo